Referater fra bestyrelsesmøder

Referat af bestyrelsesmøde i Rørvig Bådejerforening d. 24/4-2024


Referent: Søren Andersen

 

Tilstede var: Henrik Stig Petersen, Johnni Andersen, Michael Meinert, Marianne Petersen, Søren Hougaard, Pernille Rosenstand og Søren Andersen.

 

Dagsorden:                             

 1. Godkendelse af referat (sidste møde)
 2. Orientering Havne-/brugerråd  (SH & HS) afholdt 11/4
 3. Indkaldelse til generalforsamling
 4. Status
 5. Medlemmer
 6. Økonomi
 7. Hjemmeside:
 8. Eventuelt

 

Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev gennemgået og godkendt.

 

Der er kommet endeligt tilbud på klubstandere (flag). Det vil være muligt at købe dem for 50 kr. som er lige under kostpris.

 

I forhold til forårets søsætning så gik det igen rigtig fint hvor vi alle hjalp hinanden. Vi fik desuden et par nye medlemmer.

 

Henrik og Søren H. refererede kort fra det seneste havne- og brugerrådsmøde. Der vil blive lagt referater på hjemmesiden når disse er klar.

Arbejde med ny og længere flydebro i færge bassinet er godt i gang.

Der er planlagt arbejdsdag på havnen d. 1. juni 2024 9-? Man kan tilmelde sig på foreningens mail. Der er behov for 5-6 personer fra vores forening.

 

Der udsendes indkaldelse til generalforsamling til afholdelse 2. juni kl. 13.30 i fiskeklubbens lokale. Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg og alle genopstiller. Henrik og Søren A. udsender mail.

 

Medlemmer:

Medlemstallet er vokset til 44 hvoraf 41 har betalt kontingent.

 

Økonomi: Foreningens kassebeholdning er aktuelt 9534,04 kr. Regnskab er gennemgået og godkendt af bestyrelsen og vil blive fremlagt på generalforsamlingen.

 

Hjemmeside: Søren A. opdaterer hjemmesiden med referater mm.

 

Eventuelt:

Søren H. arbejder lidt på at få afholdt et arrangement med søsportens sikkerhedsråd og afsøger mulighed for en ekskursion til Søværnet Skydeskole på Odden.

 

Næste bestyrelsesmøde aftales efter afholdelse af generalforsamling.

Referat af bestyrelsesmøde i Rørvig Bådejerforening d. 30/1-2024


Referent: Søren Andersen

 

Tilstede var: Henrik Stig Petersen, Johnni Andersen, Michael Meinert, Marianne Petersen, Søren Hougaard og Søren Andersen.

 

Dagsorden:                             

 1. Godkendelse af referat (sidste møde)
 2. Orientering Havne-/brugerråd  (SH & HS)
 3. Status
 4. Medlemmer
 5. Økonomi
 6. Hjemmeside:
 7. Eventuelt

 

Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev gennemgået og godkendt.

 

Henrik og Søren H. refererede kort fra det seneste brugerrådsmøde og seneste havnerådsmøde. Der vil blive lagt referater på hjemmesiden når disse er klar.

Der er indstillet til bevilling af 5 mio. kr. til fornyelse af broer mm.

Omlægning til flydebroer, og forlængelse af kongemolen med ca. 30 m.

Der indføres mulighed for konstant tilslutning af strøm mod årligt gebyr på mellem 200 og 600 kr.

 

Medlemmer:

Medlemstallet er næsten uændret på omkring 41.

Der er blevet spurgt til en ny grillplads fra et medlem. Der er afsat penge til det fra kommunens side, men der mangler en myndighedsgodkendelse inden den kan opføres. Der er foreslået en alternativ løsning i form af et halvtag ud fra en af de eksisterende bygninger modsat miljøstationen.

 

Økonomi: Foreningens kassebeholdning er aktuelt 5.400 kr. Regnskab er gennemgået og godkendt af bestyrelsen og vil blive fremlagt på generalforsamlingen.

 

Hjemmeside: Prisen er steget med ca. 500 kr. Søren A. opdaterer hjemmesiden referater mm.

 

Eventuelt:

Der er aftalt fælles bådnedsætning søndag d. 21/4-2024.

Forslag fra Søren H. om at forhøre sig hos firmaer som foretager polering og andre vedligeholdelsesopgaver for at få nogle rabatter til medlemmer af foreningen.

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 20/3-2024 kl. 19.30 hos Søren H.

Referat af bestyrelsesmøde i Rørvig Bådejerforening d. 31/10-2023


Referent: Søren Andersen

 

Tilstede var: Henrik Stig Petersen, Johnni Andersen, Michael Meinert, Pernille Rosenstand, Søren Hougaard og Søren Andersen.

 

Dagsorden:                             

 1. Godkendelse af referat (sidste møde)
 2. Orientering Havne-/brugerråd  (SH & HS)
  • Prioritering af nye projekter
  • Flydebro m/bølgebryder
  • Omlægning til flydebroer, giver flere bådepladser og flere indtægter.
 1.   Stander
 2. Status
 3. Medlemmer
 4. Økonomi
 5. Hjemmeside
 6. Eventuelt

 

Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev gennemgået og godkendt.

 

Henrik og Søren H. refererede kort fra det seneste brugerrådsmøde og seneste havnerådsmøde. Der vil blive lagt referater på hjemmesiden når disse er klar.

Havnerådet har besluttet at der kan rejses omkring 12 millioner kr. som kan benyttes til forbedringer og vedligeholdelse af de 3 havne. Der er fra havnerådets side anmodet om forslag fra de forskellige brugerråd, som skal være klar i december/januar måned. Forslagene fra vores forening vil blive lagt op på hjemmesiden. Vi vil prioritere nye flydebroer og en mindre omlægning af pladser så vi opnår flere faste pladser. Senere vil der blive prioriteret opgradering af havnekontor og toiletforhold.

 

Der er indsendt forslag til Langkilde og Søn på de nye standere. Vi forventer at de vil være klar inden næste sæsonstart.

 

Medlemmer:

Medlemstallet er næsten uændret.

 

Økonomi: Foreningens kassebeholdning er aktuelt 7.200 kr.

 

Hjemmeside: Søren A. har opdateret hjemmesiden med mindre moderniseringer og referater mm.

 

Eventuelt:

Bådoptagningen foregik i godt vejr og hyggelig stemning. Der blev aftalt fælles bådnedsætning søndag d. 21/4-2024.

Forslag fra Søren H. om at forhøre sig hos firmaer som foretager polering og andre vedligeholdelsesopgaver for at få nogle rabatter til medlemmer af foreningen.

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 30/01-2024 kl. 19.30 hos Johnni, Højsandsparken 2.

Referat af bestyrelsesmøde i Rørvig Bådejerforening d. 29/8-2023


Referent: Søren Andersen

 

Tilstede var: Henrik Stig Petersen, Johnni Andersen, Michael Meinert, Marianne Petersen, Søren Hougaard og Søren Andersen.

 

Dagsorden:                             

 1. Godkendelse af referat (sidste møde)
 2. Orientering fra ”stormødet” afholdt i Sejlklubben Havne-/brugerråd
 3. Stander
 4. Status
  • Medlemmer/
  • Økonomi
  • Hjemmeside
 5. Eventuelt

 

Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev gennemgået og godkendt.

 

3 personer deltog på stormødet, Henrik, Søren Hougaard og Michael Meinert. Man blev på mødet enige om at det fremadrettet er havnens brugerråd som er bærende i forhold til planlægning af havnens fremtid.

 

Der er modtaget tilbud på indkøb af standere på 3.375 kr. for 50 stk. Det påtænkes at vi opkræver 50 kr.  pr. stander og nye medlemmer modtager en stander hvis de betaler for indeværende år.

 

Medlemmer:

Foreningens medlemmer tæller aktuelt 51 personer. Der har været lidt nedgang i form af udmeldelser og dødsfald.

 

Økonomi: Der har været udsendt opkrævninger af kontingent. Der er enkelte restanter som vi forsøger at kontakte. Foreningens kassebeholdning er aktuelt 7.100 kr.

 

Hjemmeside: Søren vil få opdateret hjemmesiden med referater mm.

 

Eventuelt:

Mulighed for at gl. mastekran fra Nykøbing kan opsættes i Rørvig. Det undersøges nærmere om hvilke muligheder der er.

Michael og Johnni påtager sig at opstrege og nummerere båse til både på P-pladsen inden optagning.

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes 31/10-2023 kl. 19.30 hos Michael Meinert.

Referat af bestyrelsesmøde i Rørvig Bådejerforening d. 30/5-2023


Referent: Søren Andersen

 

Tilstede var: Henrik Stig Petersen, Johnni Andersen, Michael Meinert, Pernille Rosenstand, Marianne Lene Petersen og Søren Andersen

 

Dagsorden:                             

 1. Velkommen til de to nye bestyrelsesmedlemmer, Johnni og Søren
 2. Godkendelse af referat (sidste møde)
 3. Godkendelse, samt underskrivning af referat fra generalforsamling
 4. Orientering fra Havne-/brugerråd
 5. Status
  1. Medlemmer/
  2. Økonomi
  3. Hjemmeside
 6. Eventuelt

 

De nye medlemmer blev budt velkommen og referat fra generalforsamlingen blev gennemgået og godkendt.

 

Intet nyt fra Havne- /Brugerråd siden generalforsamlingen.

 

Der er blevet rundsendt information om Havnens dag d. 10/6 hvor der var mulighed for at man kunne tilkendegive om man har mulighed for at deltage. Der er behov for 5-7 personer og der er ved at være tilkendegivelser nok for RB.

 

Medlemmer:

Foreningens medlemmer tæller aktuelt 56 personer.

Afgående og ny kasserer, mødes og udveksler/overdrager indbyrdes de nødvendige oplysninger i forhold til bank, medlemsliste mm.

 

Økonomi: Der udsendes snarest opkrævninger af kontingent.

 

Hjemmeside: Søren overtager vedligeholdelse og opdatering af foreningens hjemmeside.

 

Eventuelt:

Der udarbejdes et forslag til en klubstander. Efterfølgende tages der stilling til under hvilke vilkår de udleveres til medlemmerne. Vi tænker umiddelbart at der er velvilje til at tage et mindre beløb for standerne.

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes 29/8-2023 hos Søren Andersen.

Referat af bestyrelsesmøde i Rørvig Bådejerforening den 4. februar 2022 

Pernille Rosenstand (fraværende) 

1. Referatet af 2.sep. 2021 blev godkendt.  

2. Rørvig havneråd: Henrik Stig indstilles til brugerrådet - som peger på Søren Hougaard som medlem af havnerådet. Henrik kontakter havnefogeden vedr. bruger udvalg.

3. Nyhedsbrev: Henrik sender nyhedsbrev til medlemmerne. 

Det blev også vedtaget at lægge bestyrelsesreferater op på RB hjemmeside  

4. a: Status: Tage fremlagde regnskab 2021. Beholdning på konto = 917,99 kr.

Tage sender opkrævning pr. mail ultimo februar. 

4. b: Hjemmeside (webhotel) betalt. Tage tilbyder at forsøge at oprette lukket facebookgruppe. 

5. Eventuelt: Henvendelse fra medlem vedr. pladslejeperiode er ændret: 15/11 til 31/10 altså forkortet 14 dage. Hvornår er det sket?  

Nyt møde 6/4 kl. 1930 hos Tage, Søndervangsstien 2, 4581 Rørvig.

Venlig bådejerhilsen Carsten Petersen, referent