VEDTÆGTER FOR 

Rørvig Bådejerforening

efter seneste ændringer 29.Juni 2019

 

 § 1         KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED

              Klubbens navn er Rørvig Bådejerforening

              Dens hjemsted er Rørvig Havn i Odsherred Kommune.

 

 § 2         KLUBBENS FORMÅL

              Klubbens formål er at sikre medlemmerne de bedst mulige vilkår for medindflydelse på Rørvig Havns udvikling og fremtid ved:

 • løbende at samle og formidle bådejernes interesser og behov i Rørvig Havn til havneadministrationen
 • at formidle relevante informationer fra havneadministrationen til bådejerne
 • at støtte de aktiviteter, som knytter sig fritidssejlads ved - og fra Rørvig Havn

 

 § 3         MEDLEMSKAB AF ORGANISATION

1            Foreningen kan tilslutte sig relevante organisationer.

             

 § 4         OPTAGELSE AF MEDLEMMER

1            Som medlem kan bestyrelsen optage enhver som er bådejer med fast plads i Rørvig havn, eller som har jolleplads i Rørrvig Havn.

 

 § 5         KONTINGENT

1            Klubbens kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordi­nære generalforsam­ling, og gælder for det efterfølgende år med forfald til betaling d. 1. februar.

 

2            Kontingentet opkræves helårligt forud.

 

 § 6         UDMEL­DELSE

1            Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubbens bestyrelse med mindst 14 dages varsel. Ved udmeldelse tilbagebetales ikke overskydende kontingent for året. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

 

2            Når et medlem er i kontingentrestance udover 6 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel slette vedkommen­de som medlem.

 

3            Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

 

 § 7         EKSKLUSI­ON

1            I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eks­klusionen.

 2            Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling, men dette har normalt ikke opsættende virkning. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal be­handles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn, før generalforsamlin­gen afholdes, ligesom han har adgang til denne med ret til at for­svare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsor­denen.

 3            Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 15.

 4            Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsam­lingsbe­slutning, kan kun optages som medlem ved en ny general­forsamlingsbe­slutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

 5            Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion for kontingent og andre medlemsydelser.

 

 § 8         ORDINÆR GENERALFORSAMLING

1            Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse ved­tægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens an­liggender.

 2            Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skrift­lig med­delelse til med­lemmerne.

 3            Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsam­lingens afholdelse på tilsvarende måde. Forslag, der ønskes forelagt generalfor­samlingen til vedtagelse, skal være bestyrel­sen i hænde senest 14 dage før generalforsamlin­gens afholdelse. Forslagene skal optages i dags­ordenen.

 4            Stemmeret har alle medlemmer der har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsam­lingen, og som ikke er i kontin­gentrestance. Et fremmødt medlem kan stemme med kun en skriftlig fuldmagt for et andet ikke fremmødt medlem.

             

 § 9         DA­G­SOR­DEN

              Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til god­kendelse samt budget for det kommende år.
 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent for næste kalenderår.
 6. Valg af bestyrelse. (flere på valg)

 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. (nuværende genopstiller)

 8. Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant. (nuværende genopstiller)
 9. Eventuelt.

 

§ 10       GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M.V.

1            Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Herefter vælges en referent.

 2            Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemme­flertal. Dirigenten bestemmer af­stem­ningsmåden. Dog skal afstemning og valg foregå skriftligt på begæring fra 2 stemme­berettigede medlemmer. Alle afstem­ninger om eksklusion skal dog altid foregå skriftligt.

 3            Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, diri­genten bestemmer.

 

 § 11       EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

1            Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af be­styrelsen og skal indkaldes, når mindst 5 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidst­nævnte tilfælde skal generalforsamlin­gen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med op­lysning om det emne, der ønskes behandlet.

 2            Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestem­melserne i § 8, stk. 2 og 3.

 

 § 12       BESTYRELSE - VALG

1            Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klub­ben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne hand­linger forpligter klubben i henhold til lovene.

 2            Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 1 medlem. Alle vælges for ét år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

 3            Bestyrelsen konstituerer sig selv efter et valg og fordeler posterne mellem de valgte medlemmer.

 

 § 13       BESTYRELSE - TEGNINGSRET

1            Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 2            Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlem­mer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Beslutning træffes med almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende for afstemningens udfald. Se dog stk. 3.

              Undtagelse er dog § 7, stk. 1.

 3            I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

 4            Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

 5            Klubben tegnes af formanden.  

 

§ 14       REGNSKAB

1            Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

 2            Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. den 31. december til revisorerne.

 3            Driftsregnskab, status og budget forelægges den ordinære generalfor­samling til godkendelse.  Driftsregnskab og status skal være forsynet med revisorernes påtegning.

 4            Driftsregnskab, status og budget bekendtgøres for klubbens med­lemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

 § 15       REVISION

1            På den ordinære generalforsamling vælges for ét år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant, jfr. § 9.

 2            Revisorer skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

 § 16       VEDTÆGTSÆNDRINGER

1                 Forandringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

 § 17       KLUBBENS OPLØSNING

1            Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutnings­dygtighed kræves, at mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 2            Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er be­slutnings­dygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemme­berettigede medlemmer der er til stede.

 3            På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstræk­keligt.

 4            I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til ideelle, maritime formål i Odsherred Kommune.

 

Disse vedtægter er besluttet på en stiftende generalforsamling i Rørvig den 16. september 2012

Dirigent: .....Ole Wiborg..... Vedtægterne er herefter justeret på følgende generalforsam­linger og opføres i datorækkefølge:

- Rettet på ekstraordinær generalforsamling, Rørvig, d. 8. okt. 2012

- Rettet på ordinær generalforsamling, Rørvig, d. 2. maj 2015


- Rettet på ordinær generalforsamling, Rørvig, d. 14. maj 2023